Przychodnia MEDIMEDIC | REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

"Dbamy o Twoje zdrowie od 10 lat"

 

§1

Nazwa Konkursu

Niniejszy konkurs promocyjny, zwany w dalszej części regulaminu "Konkursem", urządzany jest pod nazwą: „Dbamy o Twoje zdrowie od 10 lat”.

§2

Organizator Konkursu

Podmiotem urządzającym Konkurs jest Medi - Medic Centrum Medyczne ul .Przedszkolna 46 83-050 Kolbudy, zwane dalej „Organizatorem”.

§ 3

Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od dnia 25.02.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. włącznie.

 

§ 4

Termin rozpoczęcia i zakończenia Sprzedaży promocyjnej

Sprzedaż promocyjna usług (zwana w dalszej części Regulaminu „Sprzedażą promocyjną”) uprawniających do nieodpłatnego wzięcia udziału w Konkursie rozpoczyna się dnia 25.02.2019r., a kończy dnia 31.05.2019 r., przy czym zgłoszeń uczestnicy (zwani w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami”) mogą dokonywać wyłącznie w godzinach otwarcia Medi – Medic Centrum Medycznego.

 

§5

Określenie osób, które mogą brać udział w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Uczestnik, przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału.

 3. Nagród w Konkursie nie mogą̨ otrzymać właściciele oraz pracownicy: Centrum Medycznego Medi Medic, jak również członkowie ich najbliższej rodziny. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są̨: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

§ 6

Zasady Konkursu

 1. W Centrum Medycznym Medi-Medic, na stanowiskach przygotowanych przez Organizatora, mieszczących się w rejestracji, zwanych w dalszej części Regulaminu „Punktami Obsługi” (zwanymi również w skrócie „PO”), w czasie trwania Sprzedaży promocyjnej, tj. od dnia 25.02.2019 r. do dnia 31.05.2019 r., w godzinach otwarcia Centrum Medyczne Medi - Medic, wydawane są Uczestnikom Karty Konkursowe (zwane w dalszej części Regulaminu „Kartami”) umożliwiające udział w Konkursie. Aby otrzymać Kartę, Uczestnik zobowiązany jest do okazania pracownikowi PO paragonu potwierdzającego jednorazowy zakup promocyjny w Centrum Medycznym Medi Medic, opiewający na kwotę co najmniej 100 zł brutto, pochodzący z okresu trwania Sprzedaży promocyjnej. Jeden paragon uprawnia do odbioru tylko jednej Karty. Zastrzega się, iż pomimo posiadania paragonu potwierdzającego zakup promocyjny na łączną kwotę większą niż 100 zł brutto lub będącą jej wielokrotnością, Uczestnikowi przysługuje wyłącznie jedna Karta. Każdy wykorzystany w procesie weryfikacji dowodów zakupu w PO paragon zostanie przez pracownika na odwrocie ostemplowany pieczątką Organizatora oraz oznaczony jako wykorzystany, poprzez umieszczenie podpisu pracownika obsługującego PO.


 1. W celu zgłoszenia udziału w Konkursie konieczne jest kompletne i prawidłowe wypełnienie Karty, jej podpisanie i zwrot pracownikowi PO.


§ 7

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7.06.2019 r. o godzinie 14:00, w Centrum Medycznym Medi Medic Ul. Przedszkolna 46 83-050 Kolbudy

 2. Zwycięzców wyłoni 3-osobowa Komisja w składzie powołanym przez Organizatora, na podstawie oceny zgłoszonych haseł reklamowych.

 3. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie, na numer podany na Karcie.

 4. Ponadto wyniki Konkursu zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie www oraz pofilu FB Organizatora.


§ 8

Nagrody

Organizator przewidział w Konkursie łącznie trzy nagrody:

Łączna wartość Nagród wynosi 1750 zł.

§ 9

Miejsce i termin wydawania Nagród

 1. Laureaci otrzymają pisemne potwierdzenie przyznania nagród.

 2. Nagrody mogą być wykorzystane w terminie do dnia 31.08.2019 r. włącznie.


§ 10

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator, tj MEDI-MEDIC CENTRUM MEDYCZNE , INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA PIOTR KWIECIŃSKI )Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych swoich danych na potrzeby udziału w Konkursie. Przetwarzanie obejmuje w szczególności ustalenie prawa uczestnika do nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzaniem niniejszego Konkursu.

 2. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Konkursie.

 3. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje:

  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych;

  2. prawo żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych;

  3. prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  4. prawo żądania przeniesienia danych osobowych;

  5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania;

  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych,

w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

 1. Organizator Konkursu informuje, iż dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa, tj. podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo, dostawcom usług IT.


§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym w czasie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu w PO na terenie Centrum Medyczne Medi -Medic, w godzinach otwarcia, na stronie internetowej pod adresem www.medimedic.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 2. Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz poprzez przystąpienie do Konkursu potwierdza, że spełnia wszystkie warunki w nim określone.

 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

 

 

 


Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu promocyjnego „Dbamy o Twoje zdrowie od 10 lat ”

 

LISTA PLACÓWEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE PROMOCYJNYM

„Dbamy o Twoje zdrowie od 10 lat”

 1. Medi- Medic Centrum Medyczne Kolbudy 83-050 Ul Przedszkolna 46 czynne od poniedziałku do piątku od 07.00 do 20.00 w soboty od 08.00 do 11.30

 2. Medi-Medic Centrum Medyczne Gdańsk-Wrzeszcz 80-262 ul. Staszica 6 czynne poniedziałki, środy, piątki od 7.00-15.00 wtorki i czwartki od 11.00-19.00 w soboty i niedziele od 8.00-12.00
Napisany przez www.medimedic.pl: 2019-03-01

NASZA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. Informujemy, że nasz serwis internetowy korzysta z plików cookies.  Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwis internetowy do Państwa urządzenia. W przeglądarce internetowej mogą Państwo samodzielnie określi ustawienia dotyczące przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na naszej stronie plików cookies.

x